Członkowie Izby

Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy. Siedziba przedsiębiorcy, przedmiot działalności czy forma prawna działania nie ma znaczenia. Liczy się tylko zainteresowanie przedmiotem działania Izby.

Izba nie udziela porad prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepisów prawa w Bangladeszu.

By stać się członkiem Izby należy złożyć do Prezydium Izby stosowny wniosek o przyjęcie w poczet członków Izby oraz podpisać deklarację członkowską. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z uznaniem przez podmiot kandydujący, postanowień statutu Izby. Aplikację o członkostwo można złożyć za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza (poniżej).

Każdemu członkowi Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby. Członkowie Izby mogą korzystać z działalności, pomocy oraz dorobku Izby. Obowiązkiem członka Izby jest wspieranie Izby w realizacji jej celów, przestrzeganie Statutu oraz terminowe uiszczanie składek członkowskich – w przypadku ich nałożenia. 

Utrata członkostwa Izby następuje wskutek: śmierci osoby fizycznej, wszczęcia wobec członka Izby postępowania upadłościowego, postawienia przedsiębiorstwa członka Izby w stan likwidacji, zrzeczenia się członkostwa lub wykluczenia przez Prezydium Izby. 

Prezydium Izby w drodze uchwały może wykluczyć członka z Izby w razie istotnego naruszenia obowiązków członkowskich, w tym w szczególności, gdy dany podmiot zalega ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż trzy miesiące. O podjęciu uchwały Prezydium Izby niezwłocznie informuje wykluczoną osobę. Decyzję tę można zaskarżyć do Walnego Zgromadzenia Członków.


Formularz dot. statusu członkostwa – złóż wniosek o przyjęcie lub wykreślenie z listy członków Izby.

Pola zaznaczone * są wymagane!

Wskaż nazwę odpowiadającą nazwie w KRS lub CEIDG (np. Jan Kowalski „Budmex”)
Wskaż numer NIP (w formacie 0000000000).
Wskaż adres siedziby – zgodny z KRS lub CEIDG (np. ul. Nowa 1/2, 31-422 Kraków, Polska).
Proszę wybrać prawidłową odpowiedź.
Wskaż dodatkowe uwagi:

Dane wskazane we wniosku będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z nią! Pamiętaj, że w każdej chwili możesz domagać się usunięcia swoich danych (może to utrudnić lub uniemożliwić realizację Twoich praw wynikających ze Statutu Izby).