O Polsko – Bangladeskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej

Polsko – Bangladeska Izba Przemysłowo – Handlowa została powołana w dniu 18 lutego 2019 r. na mocy uchwały nr 2/2019/WZ I Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Izby.

Na mocy uchwały nr 3/2019/WZ z tego samego dnia powołano pierwsze władze Izby. Władzę wykonawczą w Izbie wykonuje Prezydium, któremu przewodniczy Prezydent.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziału XI Gospodarczego KRS z 7 maja 2019 r. wpisano Izbę do rejestru rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tym samym Izba uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła swoje działanie.

Izba w dniu założenia składała się z ponad 50 członków, głównie z województwa małopolskiego.

Izba jest pierwszą w dziejach relacji polsko – bangladeskich instytucją tego typu.

Celem Izby jest m.in. popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Bangladeszu, popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i Ludowej Republice Bangladeszu.

Mocą decyzji Prezydium Izby przyjęto logo:

Logo stanowi połączenie symboli obu państw, których stosunki gospodarcze chce inicjować Izba. Polski orzeł biały w koronie łączy się z narodowymi kolorami Bangladeszu (zielenią i czerwienią), a także z żaglem tradycyjnej bangladeskiej łodzi.

Logo stanowi własność Izby i może być wykorzystywane jedynie za pisemną zgodą jej władz.


Instytucja izby gospodarczej

Izba gospodarcza jest instytucją składającą się z osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie gospodarki. Przynależność do niej charakteryzuje się dobrowolnością. Izby nie realizują żadnych władczych uprawnień w stosunku do swoich członków.

Działalność Izb gospodarczych w Polsce została uregulowana ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

Izba gospodarcza może być utworzona przez 50 przedsiębiorców, jeżeli obszarem działalności obejmie tylko jedno województwo, lub przez 100 przedsiębiorców, jeżeli obszar działalności przekroczy jedno województwo.

Proces tworzenia izb składa się z trzech etapów: 

  1. inicjatywa założycieli, 
  2. uchwalenie statutu,
  3. zgłoszenie wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i uzyskanie prawomocnego wpisu. 

W momencie uzyskania wpisu izba uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć legalną działalność.

W związku z rodzajem prowadzonej działalności izby dzielą się na izby handlowe i bilateralne izby handlowe

Izba handlowa (ang. chamber of commerce) – z założenia jej działalność ma polegać na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą rządu i państwa, organizowaniu środków zapewniających jej członkom ekspansję gospodarczą na rynku krajowym i zagranicznym. 

Bilateralna izba handlowa (ang. mixed chambers of commerce) – z założenia zajmuje się zagadnieniami handlu zagranicznego. Jest ona organizowana w celu poparcia wymiany towarowej między krajem, w którym zostaje utworzona, a krajem, z którym rozwój stosunków ma popierać. Dodatkowo jej działalność polega na organizowaniu wizyt handlowych, czy spotkań przedstawicieli władz z przedsiębiorcami. Ważna w tym zakresie jest podejmowana przez izbę współpraca z konsulatami i ambasadami.