Statut Polsko – Bangladeskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

[Tekst jednolity]

Statut przyjęty w dniu 18.02.2019 r., zmieniony w dniu 28.03.2019 r., tekst jednolity z dnia 28.03.2019 r.

§ 1.

Polsko – Bangladeska Izba Przemysłowo – Handlowa, zwana dalej „Izbą” działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 1989 r., poz. 35, nr 195 z późn.zm.). 

§ 2.[1]

 1. Nazwa Izby w języku polskim brzmi: „Polsko – Bangladeska Izba Przemysłowo – Handlowa”. 
 2. Izba może posługiwać się logo, sztandarem oraz pieczęcią.

§ 3.

 1. Siedzibą Izby jest miasto Kraków. 
 2. Izba działa na terytorium województwa małopolskiego. 
 3. Izba może tworzyć swoje oddziały na całym obszarze swojej działalności. 

§ 4.

 1. Przedmiotem działalności Izby jest:


1) popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Bangladeszu, 

2) popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków,

3) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i Ludowej Republice Bangladeszu,

4) zajmowanie stanowisk oraz kształtowanie opinii publicznej w sprawach dotyczących polsko – bangladeskiej współpracy gospodarczej i interesów swoich członków,

5) organizacja sympozjów, konferencji, seminariów oraz innych imprez promocyjnych związanych z prowadzona działalnością statutową Izby,

6) organizacja szkoleń oraz zajęć dokształcania zawodowego swoich członków,

7) popieranie i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów,

8) sporządzanie opinii, sprawozdań i analiz rynkowych dotyczących współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami obu krajów, kierunków rozwoju. Izba może realizować swoje cele także poprzez ewentualną współpracę z izbami partnerskimi będącą odpowiednikiem Izby na terenie Ludowej Republiki Bangladeszu, w szczególności poprzez: 
1) wzajemne uzgadnianie programów działalności, 

2) organizowanie wspólnych imprez i projektów,

3) doroczne wspólne posiedzenia organów Izb, 

4) wymianę informacji. 

§ 5.

Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy. Statut Izby nie ogranicza uprawnień przedsiębiorców do zrzeszania się w Izbie.

§ 6.

 1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje z chwilą podjęcia przez Prezydium Izby uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby. 
 2. W celu uzyskania członkostwa w Izbie podmiot kandydujący winien złożyć do Prezydium Izby stosowny wniosek o przyjęcie w poczet członków Izby oraz podpisać deklarację członkowską. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z uznaniem przez podmiot kandydujący, postanowień statutu Izby. 

§ 7.

 1.  Utrata członkostwa Izby następuje wskutek: 
  1) śmierci osoby fizycznej, 
  2) wszczęcia wobec członka Izby postępowania upadłościowego, 
  3) postawienia przedsiębiorstwa członka Izby w stan likwidacji, 
  4) zrzeczenia się członkostwa, 
  5) wykluczenia przez Prezydium Izby. 
 2. Prezydium Izby w drodze uchwały może wykluczyć członka z Izby w razie istotnego naruszenia obowiązków członkowskich, w tym w szczególności, gdy dany podmiot zalega ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż trzy miesiące. O podjęciu uchwały Prezydium Izby niezwłocznie informuje wykluczoną osobę. 
 3. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka Izby z powodu zalegania z płatnością składek członkowskich Prezydium Izby jest obowiązany wezwać pisemnie członka Izby do zapłaty. 
 4. Uchwała Prezydium Izby o wykluczeniu członka z Izby może zostać zaskarżona przez wykluczonego członka do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Prezydium Izby uchwały o wykluczeniu.
 5. Walne Zgromadzenie Członków Izby może uchylić uchwałę Prezydium Izby o wykluczeniu z Izby w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

§ 8.

 1. Każdemu członkowi Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby.
 2. Członkowie Izby mogą korzystać z działalności, pomocy oraz dorobku Izby. 
 3. Obowiązkiem członka Izby jest wspieranie Izby w realizacji jej celów, przestrzeganie Statutu oraz terminowe uiszczanie składek członkowskich – w przypadku ich nałożenia. 

§ 9.

Organami Izby są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby, 
2) Prezydium Izby.

§ 10.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby. 

§ 11.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest przez Prezydium Izby, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
 2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest: 
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Prezydium Izby z działalności Izby, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby za ubiegły rok obrotowy, 
  2) udzielenie członkom organów Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  3) inne sprawy przewidziane przez zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest także przez Prezydium Izby w następujących przypadkach: 
  1. gdy Prezydium Izby podejmie uchwałę konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, 
  2. z wnioskiem o zwołanie zwróci się do Prezydium Izby co najmniej trzech członków Izby. 
 4. W przypadku niezwołania przez Prezydium Izby Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby na wniosek uprawnionych podmiotów, o zwołaniu decyduje co najmniej pięciu członków Izby w drodze uchwały. 
 5. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje się za pośrednictwem pisemnych zaproszeń wysłanych do członków Izby. Zaproszenia mogą zostać wysłane listownie bądź pocztą elektroniczną e-mail, względnie na podstawie ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Izby zarejestrowanej w KRS. 
 6. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli przybędzie na nie co najmniej pięciu Członków Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby może zostać zwołane równocześnie ze wskazaniem drugiego terminu, na wypadek nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków Izby w pierwszym terminie.
 7. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Izby winien zostać wyznaczony z zaznaczeniem, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby w drugim terminie odbędzie się, o ile na pierwszy termin Zgromadzenia nie przybędzie co najmniej pięciu Członków Izby oraz zaznaczeniem, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby w drugim terminie będzie ważne bez względu na ilość obecnych Członków Izby.
 8. Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby przewodniczy Prezydent Izby lub w jego zastępstwie Wiceprezydent Izby albo Sekretarz Prezydium Izby.

§ 12.

 1. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby każdy członek Izby może uczestniczyć osoba fizyczna osobiście lub przez pełnomocnika, a członkowie izby niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez swoich przedstawicieli lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. 
 3. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku głosowania nad wyborem lub odwołaniem członka organu Izby, a także jeżeli zażąda tego co najmniej trzech członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. 
 4. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu Członków Izby.
 5. Zmiany w Statucie Izby podejmowane są bezwzględną większością głosów bez względu na ilość obecnych członków na Zgromadzeniu Członków Izby.

§ 13.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1) zatwierdzanie sprawozdania Prezydium Izby z działalności Izby oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za ubiegły rok obrotowy, 
2) udzielanie członkom organów Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
3) wybór i odwoływanie członków organów Izby, 
4) ustalanie liczby członków Prezydium Izby
5) uchwalanie rocznego budżetu Izby, 
6) uchwalanie programu i kierunków działalności Izby, 
7) rozpatrywanie odwołań dotyczących wykluczenia z Izby, 
8) dokonywanie zmian w Statucie Izby, 
9) rozwiązanie Izby. 

§ 14.

 1. Prezydium Izby ustala corocznie wysokość składki członkowskiej na kolejny rok obrotowy. 
 2. Składki członkowskie za dany rok winny zostać zapłacone przez członków Izby najpóźniej do trzydziestego pierwszego marca danego roku. W przypadku przyjęcia lub wykluczenia z Izby w trakcie roku obrotowego, wysokość składki członkowskiej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a składka winna zostać zapłacona w ciągu miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków uchwałą Prezydium Izby. 
 3. Składki członkowskie płatne są przelewem na rachunek bankowy Izby. 
 4. Prezydium Izby może przyznać danemu członkowi zniżkę przy opłacaniu składki lub rozłożyć płatność składki na raty albo zwolnić członka od obowiązku uiszczenia składki. Członkowie założyciele obecni na I Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek. 

§ 15.

 1. Prezydium Izby jest jedno lub wieloosobowe.
 2. W przypadku, gdy Prezydium Izby jest więcej niż jednoosobowe, winno on składać się z Prezydenta Izby, Wiceprezydenta Izby lub Wiceprezydentów Izby i ewentualnie Sekretarzy Prezydium Izby.
 3. Kadencja Prezydium Izby trwa pięć lat. 
 4. Mandat członka Prezydium Izby wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Prezydium Izby. 
 5. Mandat członka Prezydium Izby powołanego przed upływem danej kadencji Prezydium Izby wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Prezydium Izby.
 6. Mandat członka Prezydium Izby wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Prezydium Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 7. Funkcje w Prezydium wieloosobowym ustalają jego członkowie w drodze uchwały po wyborze. W przypadku opróżnienia Prezydium przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby, Prezydium może dokooptować członków w drodze uchwały. Kadencja osoby dokooptowanej trwa do końca kadencji osoby, która została zastąpiona.

§ 16.

W przypadku wieloosobowego Prezydium Izby uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga Prezydent Izby.

§ 17.

 1. Prezydium Izby prowadzi sprawy Izby i reprezentuje Izbę na zewnątrz.
 2. Do Prezydium Izby mogą być powołane osoby spośród członków Izby lub spoza ich grona
 3. Każdy członek Prezydium Izby ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Izby i jej reprezentowania. 
 4. Prawo członka Prezydium Izby do prowadzenia spraw Izby oraz jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Izby.
 5. Prezydium Izby ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Prezydium Izby z działalności Izby za poprzedni rok obrotowy oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby przedmiotowych sprawozdań celem zatwierdzenia. 

§ 18.

Do reprezentacji Izby uprawniony jest każdy członek Prezydium Izby samodzielnie.

§ 19.[2]

 1. Izba działa w celach niezarobkowych.
 2. Majątek Izby składa się z:
  1) składek członkowskich, 
  2) opłat uiszczanych tytułem wpisu w poczet członków Izby, 
  3) nieodpłatnych przysporzeń w tym spadków, darowizn i zapisów, 
  4) subwencji i dotacji,
  5) wpływów z działalności statutowej Izby.

§ 20.

 1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzania badań i analiz technicznych, reklamy, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badania rynku i opinii publicznej, przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych, działalności organizacji członkowskich oraz działalności związanej z rekreacją, kulturą i sportem oraz w innym zakresie opisanym w uchwale Prezydium Izby.
 2. O podjęciu działalności gospodarczej przez Izbę decyduje Prezydium Izby. 
 3. Dochody Izby uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Izby.
 4. Członkowie Izby nie mają prawa do majątku Izby i nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania Izby. 

§ 21.

Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy. 

§ 22.

 1. Izba może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętą większością trzech czwartych głosów obecnych na Zgromadzeniu, jak również w innych przypadkach prawem przewidzianych. 
 2. Z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby członkowie Prezydium Izby stają się Likwidatorami Izby. 
 3. Likwidatorzy winni zakończyć wszystkie bieżące sprawy Izby, spieniężyć majątek Izby oraz przekazać pozostały majątek Izby podmiotowi, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
 4. W razie rozwiązania i likwidacji Izby jej majątek zostanie przeznaczony dla innej osoby prawnej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której statutowe cele będą zbliżone do statutowych celów Izby.
 5. Wyboru osoby prawnej, o której mowa w ustępie poprzednim dokonają Likwidator lub Likwidatorzy Izby według własnego uznania z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z ustępu 4 niniejszego paragrafu.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 1989r, poz. 35, nr 195 z późn.zm.). Organem w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy jest minister spraw zagranicznych oraz wojewoda małopolski.

§ 24.

Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Załącznik do niniejszego Statutu stanowi lista Członków Izby – członków założycieli. Częścią integralną niniejszego Statutu jest lista obecności członków założycieli na I Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu.


[1] Zmieniony uchwałą nr Uchwała nr 4/2019/WZ Walnego Zgromadzenia Członków  Polsko – Bangladeskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

[2] Zmieniony uchwałą nr Uchwała nr 4/2019/WZ Walnego Zgromadzenia Członków  Polsko – Bangladeskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.